• Hoşgeldiniz, İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
 

İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler


Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri olan Ebü'l-A'ver Saîd İbni Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyl radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre,Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Malı uğrunda öldürülen şehittir; kanı uğrunda öldürülen şehittir; dini uğrunda öldürülen şehittir; ailesi uğrunda öldürülen şehittir."(Ebû Dâvûd, Sünnet 29; Tirmizî, Diyât 21) Açıklama:  Malını başkasına vermemek ve onu korumak için mücadele ederken öldürülen kimsenin şehit sayılacağına dair hadis 20'ye yakın sahâbî tarafından rivayet edilmiş olup bütün güvenilir hadis kitaplarında yer alır. Bir başkasının malına haksız yere tecavüzde bulunmak ve onu gasp etmek dinimizde haram kılınmıştır. Bir atasözümüzde çok güzel ifade edildiği gibi, mal canın yongasıdır. Bu koruma sadece malla ilgili olmayıp, Saîd İbni Zeyd hadisinde açıkça belirtildiği üzere, can, din, ...
Ebû Katâde Hâris İbni Rib'î  radıyallahu anh' den rivayet edildiğine göre,Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu:"Ben, uzatmayı arzu ederek, namaza dururum da, bir çocuğun ağlamasını işitir, onun annesine güçlük çıkarıp üzmekten hoşlanmadığım için, namazı kısa keserim."(Buhârî, Ezân 61, 163) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Cemaate namaz kıldıran kimse, onların durumunu dikkate alarak namaz kıldırmalıdır.2. Cemaatle kılınan farz namazlara kadınlar da iştirak ederler.3. Peygamber Efendimiz, ashabın yaşlılarına, kadınlara ve küçük çocuklara karşı merhamet ve şefkatli idi. Bunun tezahürünü namazlarda bile gösterirdi.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
İbni Ömer ve Âişe radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Cebrâil bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu.Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."(Buhârî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Komşuluk hakkı, saygı duyularak gözetilmesi gereken önemli bir görevdir.2. Cebrâil aleyhisselâm'ın gelip gittikçe bu konu üzerinde ısrarla durması ve Peygamber Efendimiz'in komşunun komşuya mirasçı kılınacağını zannetmesi çok anlamlıdır.3. Komşularla iyi geçinmeli, onlara zarar vermemeli, sevinç ve kederlerine ortak olmalıdır.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
İbni Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinlemiştir:"Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur.Netice itibariyle hepiniz çobandır ve güttüğü sürüden sorumludur."(Buhârî, Cum`a 11, İstikrâz 20, İtk 17, 19, Vesâyâ 9, Nikâh 81, 90, Ahkâm 1; Müslim, İmâre 20) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. İnsanlar görevlerinden âhirette Allah'a, dünyada yöneticilere karşı sorumludur.2. Sorumluluk insanın üstlendiği görevin cinsine ve önemine göre değişir.3. Devlet başkanı yönettiği kişilerin maddî ve mânevî ihtiya...
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Allah yolunda (cihâd edilmesi için) sarfettiğin para, köle âzâd etmek için harcadığın para, fakire sadaka verdiğin para ve bir de aile fertlerinin ihtiyaçları için harcadığın para var ya!İşte bunların içinde sana en çok sevap kazandıracak olanı,ailen için harcadığın paradır."(Müslim, Zekât 39) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Allah yolunda cihâd edilmesini sağlamak, köle âzâd etmek ve fakirlere yardım etmek insana sevap kazandırır.2. Ailenin ihtiyaçları için harcanan paralar ise, insana bunlardan daha çok sevap kazandırır.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine görePeygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir." (Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Nefisle mücâdele ve ona hâkim olmak, düşmanla cihad etmekten daha zordur.2. Ferdî ve sosyal zararını düşünerek öfkelenmemeye çalışmak gerekir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Ebû Yahyâ Üseyd İbni Hudayr  radıyallahu anh'den rivâyet edildiğine göre Medinelilerden bir adam: - Ey Allahın Resûlü, falan kişi gibi beni de vâli tayin etmez misiniz?  dedi.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem:- "Siz, benden sonra adam kayırma olayları göreceksiniz. Havuz başında bana kavuşuncaya kadar sabrediniz!" buyurdu.(Buhârî, Fiten 2, Menâkıbü'l-ensâr 8; Müslim, İmâre 48, Fedâil 27,28) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Mevki ve makamın çekiciliğine karşı  sabretmek, sabrın önemli bir boyutudur.2. İşler ehil olmayanların eline geçip birtakım yanlışlıklar yapıldığı zaman,  doğruda sabır göstermek gerekir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Mü'minlerin emîri Ebû Hafs Ömer ibni Hattâb radıyallahu anh,Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim, dedi:"Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resûlü'ne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah'a ve Resûlü'ne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir."(Buhârî, Bed'ü'l-vahy 1, Îmân 41, Nikâh 5, Menâkıbu'l-ensâr 45, İtk 6, Eymân 23, Hiyel 1; Müslim, İmâret 155) Hadisten Öğrendiklerimiz: 1. Yapılan işlerden sevap kazanabilmek için o işlere iyi niyetle başlamak gerekir.2. Niyetin kalben yapılması önemli olduğu için, bunu ayrıca dille söylemek şart değildir.3. Allah rızası ...
Sayfa1 2 3 ... 20

646 İleti 589 Konu 12 Üyeler - Son Üye: Halil Gökçe
Son İleti: "Malı uğrunda öldürü..." (21 Eyl 2017 15:31)
En son gönderilen iletileri göster

Çevrimiçi Üyeler

Çevrimiçi: 18 Ziyaretçi, 0 Üye  - Bugün En Çok Çevrimiçi: 18 -  En Çok Çevrimiçi: 100 (25 Haz 2017 17:08)