Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - Hizmetci

586
İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

"İki (büyük) nimet vardır. İnsanların çoğu onlar hususunda aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit!"

(Buhari, Rikâk 1)
587
Ubâde İbnu's-Sâmit (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Yeryüzünde, mâsiyet veya sıla-i rahmi koparıcı olmamak kaydıyla Allah'tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki Allah ona dilediğini vermek veya ondan onun mislince bir günahı affetmek suretiyle icabet etmesin."


[Tirmizî, Da'avât 126, (3568)]

Açıklama: Masiyet: Baş kaldırmak, isyan etme, haddi aşma, sınırları çiğneme; Allah'a ve Resulüne karşı gelme, günahlara dalma, helâl ve haram sınırlarını çiğneme, Allah ve Resulünün hükümlerini uygulayan emir ve yetki sahiplerine karşı gelme.

Sıla-i Rahim: Akraba ve yakınları ziyaret etme, hallerini ve hatırlarını sorma, gönüllerini alma anlamında bir İslam ahlâkı terimi.

İcabet: Cevap vermek, isteğini kabul etmek, ihtiyacını karşılamak.
588
Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Allahu Teâlâ hazretleri şöyle seslenir: "Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!"

[Tirmizî, Cehennem 9, (2597)]
589
Hz. Muâz (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah'tan dünya ve âhiret için hayır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin."

[Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042)]
590
Ebû Ümâme (radıyallâhu anh) anlatıyor:

"Derdi ki: "Ey Allah'ın Resûlü! En ziyade dinlenmeye (ve kabule) mazhar olan dua hangisidir?"
"Gecenin sonunda yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan dualardır!" diye cevap verdi."


[Tirmizî, Daavât 80]
591
Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Ezanla kaamet arasında yapılan dua reddedilmez
(mutlaka kabule mazhar olur.)"
"Öyleyse, dendi, "ey Allah'ın Resûlü, nasıl dua edelim?"
"Allah'tan, dedi, dünya ve âhiret için âfiyet isteyin!"


[Ebû Dâvud, Salât 35, (521); Tirmizî, Salât 46,
(216), Daavât 138, (3588, 3589).]
592
Sehl İbnu Sa'd (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"İki şey vardır, asla reddedilmezler: Ezan esnasında yapılan dua ile, insanlar birbirine girdikleri savaş sırasında yapılan dua."

[Muvatta, Nidâ 7, (1, 70); Ebû Dâvud, Cihâd 41, (2540)]
593
Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) anlatıyor:

"(Allah'ın kabul ettiği) üç müstecab dua vardır, bunların icâbete mazhariyetleri hususunda hiç bir şek yoktur.
Mazlumun duası, müsâfirin duası, babanın evladına duası."


[Tirmizî, Birr 7, (1906); Cennet 2, (2528), Daavât 139, (3592);
Ebû Dâvud, Salât 364, (1536); İbnu Mâce, Dua 11, (3862)]
594
Abdullah İbnu Amr İbni'l-Âs (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"İcâbete mazhar olmada gâib kimsenin gâib kimse hakkında yaptığı duadan daha sür'atli olanı yoktur."

[Tirmizî, Birr 50, (1981), Ebû Dâvud, Salât 364, (1535);
Müslim, Zikr 88, (2733); Buhârî, Mezâlim 9]
595
Ebu'd-Derdâ (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

" Bir şeye karşı sevgin seni kör ve sağır eder (de onun eksiklerini görmez, kusurlarını işitmez olursun)."

(Ebu Davud, Edeb 125)
596
Fadâle İbnu Ubeyd (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) dua eden bir adamın, dua sırasında
Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e salat ve selam okumadığını görmüştü. Hemen:

"Bu kimse acele etti" buyurdu. Sonra adamı çağırıp:
"Biriniz dua ederken, Allahu Teâla'ya hamd u senâ ederek başlasın, sonra Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e salât okusun, sonra da dilediğini istesin" buyurdu."


[Tirmizî, Daavat 66,(3473, 3475); Ebû Dâvud, Salât 358, (1481);
Nesâî, Sehv 48, (3, 44)]
597
Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Sizden biri dua edince "Ya Rabb! Dilersen beni affet!
Ya Rabb dilersen bana rahmet et!" demesin.
Bilâkis, azimle (kesin bir üslubla) istesin,
zira Allah Teâla Hazretleri'ni kimse icbar edemez."


[Buhârî, Daavât 21, Tevhîd 31; Müslim, Zikr 7, (2678-79); Muvatta, Kur'an 28 (1, 213); Tirmizî, Daavât 79 (3492); Ebû Dâvud, Salât 358, (1483); İbnu Mâce, Dua 8, (3854).]
598
https://youtu.be/Akka2_cSgbk

NOT: Lütfen bu sayfaların https://www.youtube.com/channel/UCHs4eriCxsa-Tpv6gbCeRIA dışında faaliyet gösteren Üstad Kadir Mısıroğlu ile ilgili sayfalara itibar etmeyiniz. (Sayfa İdaresi)
599
Hz. Enes (ra) anlatıyor: Bir adam Resulullah (sav)'a gelerek:

"Hayvanımı bağlayarak mı, yoksa serbest bırakarak mı tevekkül edeyim?" diye sormuştu. Ona: "Bağla ve tevekkül et!" buyurdu."

(Tirmizi, Kıyamet 61)
600
Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

" Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı aleni işleyenler hariç. Kişnin geceleyin işlediği kötü bir ameli ALLAH örtmüştür. Ama, sabah olunca o: ‘Ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım!  der. Böylece o, geceleyin ALLAH kendini örtmüş olduğu halde, sabahleyin, üzerindeki ALLAH'ın örtüsünü açar.
İşte bu, günahı aleni işlemenin bir çeşididir."


(Buhari, Edeb 60)
MENU ×