Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi

Peygamberimizin Hayatı Kısaca Kronolojisi

Başlatan Ali, 09 Eyl 2015 21:12

« önceki - sonraki »
avatar_Ali
**

  1. 69

  2. 57

  3. 52


Ehl-i sünnet âlimlerinin büyük çoğunluğuna göre, Hz. Peygamber (a.s.m), Hz. Cebaril (as) dan daha üstündür. Miraç olayında, Hz. Cebrail (as) in belli bir yerden sonra Hz. Peygamber (a.s.m) e refakat edememesi, yani daha üst makamlara çıkamaması da bu görüşü desteklemektedir.O halde Hz. Cebrail (as) Hz. Peygamber (a.s.m) in yanında otururken, ikisi de birbiriden aldıkları şeref olmakla beraber, Onun Efendimiz (asv)'den aldığı daha fazladır, denilebilir. Şüphesiz vahiy gerçeği bunun dışındadır. Peygamberimizin Soyu: Hz. İbrahim, Hz. İsmail… Adnan (21. batın)... Fihr, Gaalib, Luey, Kâ b, Mürre, Kilâb, Kusay, Abdulmenaf, Haaşim, Abdulmuttalib, Abdullah, HZ. Muhammed Mustafa (s.a.v.)

M.S. 571 - Fil Olayı. Habeşistan'ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe'ye saldırdı.

20 Nisan 571 - İnsanlığın en büyük önderi Hz Muhammed (s.a.v.) doğdu.

575 - Dört sene süt annesi Halime'nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü.

576 - Annesi Amine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine'ye gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebvâ'da annesinin vefâtı.

578 - Dedesi Abdulmuttalib'in vefatı ve amcası Ebû Talib'in himâyesine girmesi.

583 - Amcası Ebû Talib ile Suriye'ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra'da Bahîra'nın, bu genç çocuğun beklenen son peygamber olabileceğini sezmesi.

588 - Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.

591 - Kureyş-Hevâzîn arasında dört yıl süren Ficar harbinde tarafsız kalması ve Hılf ûl Fudûl Cemiyeti'ne girmesi, bununla hep iftihar etmesi.

595 - Hz. Hatice'nin kervanını Şam'a götürmesi, Meysere'nin Hz. Muhammed (asv)'e hayranlığı.

596 - Hz. Hatice ile evlenmesi, Ebû Talib in nikâh töreninde konuşması.

598 - Oğlu Kasım'ın doğması. (Kendisine Ebul Kasım denilmesi).

599 - Hz. Ali nin doğması.

600 - Kızı Zeyneb doğdu,

604 - Kızı Rukiye doğdu,

608 - Kızı Ümmügülsüm doğdu.

608 - Muhammed ül Emîn denilen Hz. Muhammed in Kâbe hakemliği.

610 - Hira mağarasında (Ramazan ayında Kadir Gecesi nde) ilk vahyin gelişi, peygamber oluşu. En yakınlarını İslâm'a davet etmesi. Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd in Müslüman olmaları.
- Kızı Hz. Fatma'nın doğumu.

613 - Üç yıl gizli davetten sonra Safâ Tepesi ne çıkıp açıktan davete başlaması.

615 - Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğindeki 14 Müslümanın Habeşistan'a hicreti. Putperest müşriklerin zulüm ve işkencelerini iyice artırmaları üzerine Müslümanların Dâr ul Erkam a sığınmaları.

616 - Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in Müslüman olmaları.
- İran Hükümdârı Perviz in, Suriye ve Mısır'ı zabtetmesi.

617 - Hz. Ali'nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77 erkek) 90 Müslümanın ikinci Habeşistan hicreti. Müşriklerin muhacirleri geri istemesi.
- Habeş Necâşî sinin, Hz. Câfer in okuduğu ayetlerden etkilenerek, bunu reddetmesi.
- Kureyş kabilesinin Haşimoğulları'yla münâsebeti keserek boykot ilanı.

619 - Kureyş in üç senelik ablukayı kaldırması. Hz. Hatice ve hemen peşinden Ebû Talib'in vefatı. Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada tatması (Hüzün Yılı).

620 - Peygamberimiz (asv)'in İslâm'a davet için Taif'e gitmesi. Ağır hakaretlere uğrayarak Mut im bin Adiy himâyesinde geri Mekke'ye dönmesi.
- İsrâ ve Mi'rac Olayı. Allâhu Zülcelâl in Peygamberimizi onurlandırması.
- Peygamberimiz (asv)'in hac münâsebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi.
- I. Akabe Biatı. Medineli (Yesribli)12 kişinin müslüman olması. Beş vakit namaz farz kılındı.

621 - II. Akabe Biatı. Peygamberimiz (asv) geçen yıl Medinelilere İslâm ı ve Kur an ı öğretmek için Mus ab b. Umeyr i göndermişti. Mus ab ın gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Peygamberimizle gizlice buluştu, O nu Medineye davet etti.

622 - Hz. Muhammed (asv)'in, dostu Hz. Ebû Bekir le Mekke'den Medine'ye hicreti. Hicrî takvimin başlangıcı.
- Rasûlullah (asv)'ın Kuba Mescidi'ni yaptırması. Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması. Neccâr oğullarının Rasûlullah (asv) ı Medineye götürmesi.
- Ebû Eyyûb el Ensârî nin evinde yedi ay misafir kalması.
- Muhacirlerle Ensar arasında kardeşliğin kurulması.
- Mekke de nişanlandığı, Hz. Ebubekir in kızı Hz. Aişe ile evlenmesi.
- Bizanslıların Suriye ve Mısır'ı İran dan (Sâsânîler den) geri alması.

623 - Medine'de Mescid-i Nebevî'nin ve Hâne-i Saâdet in yedi ayda inşâsı.
- Ezanın meşrû kılınması. İlk nüfus sayımı.
- Mescidin önünde fakirleri barındırmak için Suffa yapılması.
- Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan, Mekke-i Mükerreme deki Kâbe-i Muazzama'ya çevrilmesi.
- Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması.
- Medine İslam Şehir Devleti' nin ilk anayasasının hazırlanması.
- Medine Şehir (site) Devleti'nin kurulması. Yönetimin başına Allah Rasûlünün geçmesi. (Müslümanlar hicretle; ezilen horlanan bir cemaatten devlete geçmişlerdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke de yalnızca bir peygamberdi. Şimdi ise hem peygamber, hem de bir devlet başkanı idi).
- Cihada izin verilmesi.

624 - İslam'da ilk harb olan şanlı Bedir zaferi ve küfrün elebaşısı Ebû Cehil'in öldürülüşü (Yerine Ebû Süfyan ın geçmesi).
- Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınışı. İlk bayram namazı.
- Peygamberimiz (asv)'in kızı ve Hz Osman'ın hanımı Rukiye'nin vefatı.
- Peygamberimiz (asv)'in kızı Hz. Fatma ile Ebû Talib'in oğlu Hz. Ali'nin evlenmesi.
- Yahudilerin Müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları, münâfıkların türemesi.

625 - Uhud harbi, Hz. Hamza'nın şehid olması.
- Hz. Hasan ın doğumu (Ramazan ayında)
- Peygamber Efendimiz (asv)'in Hz. Ömer in kızı Hafsa ile evlenmesi.
- Reci  vak ası: İslâm a davet için çevre kabilelere gönderilen muallimlerden dördünün şehid edilmesi, Zeyd ve Hubeyb in Mekkeliler e satılması ve şehid edilmesi.
- Bi r-i Maûne faciası: Necid e gönderilen yetmiş muallimin şehâdeti.
- Benî Nâdir Gazvesi: Şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi.
- Hz. Hüseyin in doğumu. (Şaban ayında)
- Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz. Peygamber (asv)'in Zeyd b. Sabit'e İbrânice öğrenmeyi emretmesi.626 - Dûmetü l Cendel Gazvesi. Suriye'de toplanan eşkıyalar dağıtıldı.
- Peygamberimiz (asv)'in Ümmü Seleme ile evlenmesi.
- İçki ve kumarın haram kılınması.

627 - Hendek (Ahzab) Harbi: Medine'yi kuşatan müşriklerin perişan olmaları.
- Hendek harbinde hainlik eden Benî Kureyza Yahudilerin cezalandırılmaları.
- Peygamberimiz (asv)'in, halasının kızı Zeyneb ile evlenmesi.
-Müreysî (Benî Mustalık) Gazâsı:Bu kabile Medine ye saldırmak istediğinden susturuldu. Dönüşte ifk (Hz. Aişe ye iftira) dedikodusu yayıldı.
- Teyemmüm meşrû kılındı.

628 - Hudeybiye Antlaşması. Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma Müslümanlar için siyâsî bir zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam Devleti'ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes süresi içinde Peygamberimiz (s.a.v.) Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti. Bu sayede zamanın hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu. Mektuplar göndererek onları İslâm a çağırdı. (Bizans İmparatoru Heraklius a, İran Kisrâsı Perviz e, Mısır Azîzi Mukavkıs a, Habeşistan Necâşîsi ne, Yemen Vâlisi Bâzân a, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve mektuplar gönderdi. Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu. Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi davrandı.)
- Hayber'in Fethedilmesi. Hz. Ali'nin dillere destan kahramanlıklar göstermesi, Yahudilerin baş cengâveri (savaşçısı) Merhab'ı bir hamlede yere sermesi.
- Fedek Yahudileri nin vergiye bağlanması.
- Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed (asv)'i (zehirli etle) zehirleme girişimi.
- Peygamberimiz (asv)'in Hz. Safiyye ile evlenmesi.
- Mut a nikâhının yasaklanması.
- Mekke'den Habeşistan'a göçmüş olan Müslümanların Câfer-i Tayyar başkanlığında Medine'ye dönmeleri. Necâşi tarafından Peygamberimize gıyaben nikâhlanan Ümmü Habibe vâlidemiz de bu kafiledeydi.
- Bizans-İran savaşı. İran da müthiş veba salgını.

629 - Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre Müslümanların Kâbe'yi ziyaret etmeleri (Umret ül Kazâ).
- Halid bin Velid ve Amr İbnü l As'ın Müslüman olup Medine de Müslümanlara katılması.
- İran ın Yemen Vâlisi Bazan ın Müslüman oluşu.
- Mu te Harbi. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha'nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid in askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat vermeden geri çekilmesi. Mu te Savaşı, Suriye de Müslümanların Bizans'la ilk karşılaşması idi.
- Zâtu s-Selâsil Olayı nda Amr İbnü l As ın kumandanlık etmesi.

630 - Mekke'nin Fethi, Kâbenin putlardan temizlenmesi. Gâlibin, mağlupları toptan affederek dünyada eşine rastlanmayan bir büyüklük göstermesi. İşte İslâm İnkılâbı!..
- Ebû Süfyan ve oğlu Muaviye nin Müslüman oluşu.
- Huneyn Gazâsı ve Evtas Savaşı.
- Taif in muhasarası, putlarının Ebû Süfyan ve Mugîre nin eliyle yıkılması.
- Savaş esirleri arasında (Halime nin kızı) süt kardeşi Şeymâ yı görünce serbest bırakması ve Hevâzîn heyetine bütün esirlerin serbest bırakıldığını bildirmesi.
- Savaş ganimetlerinden müellefe-i kulûba (kalpleri İslâm'a ısındırılacak olanlara) hisse verilmesi.
- Çevredeki bazı Arap emirliklerine elçiler göndermesi.
- Kasîde-i Bürde şairi Kâ'b bin Züheyr'in Peygamberimiz (asv)'in huzuruna gelerek "Bânet Suâdü" diye başlayan meşhur kasîdesini okuması ve "Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenâlığı kökünden kazıyan Allah'ın kılıçlarından biridir" beytini söyleyince Efendimiz (asv)'in çok memnun olması ve Hırka-i Şerîf ini hediye etmesi.
- Kızı Hz. Zeyneb'in vefatı. Eşi Mâriye den oğlu İbrahim in doğumu.
- Mescid-i Nebevî'de üç basamaklı bir minber yapılması.
- Tebük Seferi. Peygamberimiz (asv)'in son gazâsı. Bir çatışma olmadı ama çok zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizans a karşı 30 bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askerî ve siyâsî bir zaferdir.
- Münafıkların Tebük Seferi'ne katılmaktan kaçınmaları ve toplandıkları fesat yuvası Mescid-i Dırar'ın yıktırılması.
- Sulh ve sükûn devresi. Elçiler yılı (Senetü l Vüfûd). Yetmiş kadar kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri.
- Sevgili oğlu İbrahim'in vefatı. Necâşî için gâib namazı kılması.

631 - Hz. Ebubekir in hac emirliği.

632 - Peygamberimiz (asv)'in (ilk ve son) Vedâ Haccı ve yüz bini aşkın hacıya yaptığı Vedâ Hutbesi. İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi nden asırlarca önce insan haklarının ilânı.
- Müslümanlığın hemen hemen bütün Arabistan a yayılması. (M. Hamîdullah ın tahminine göre Müslümanların sayısı bu sırada 400. 000 idi.)
- Peygamberimiz (asv)'in Bakî Mezarlığı'na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü'minleri selamlaması ve şehidlere duası.
- Vefâtından üç gün önce Hz. Ali ile Fahd a dayanarak mescide gelip cemaata namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîlerde ve son tavsiyelerde bulunması.

Fazîlet dolu nurlu bir hayattan sonra bu fânî âlemden ebedî âleme göç etmeleri ve ruhunun Refîk-i A lâ ya (Yüce Dost'a) yükselişi.

Salâtımız O'nadır, selâmımız O'na... Rabbim bizi şefaatından ayırmasın. (Amin)
İzmir....

MENU ×